Säännöt

Beagle ry säännöt
1 §

Yhdistyksen nimi on BEAGLE ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta beagle pienajokoiran kasvatukseen ja
jalostukseen. Päämääränsä saavuttamiseksi yhdistys toimeenpanee
a) kerhoiltoja
b) järjestää, mikäli mahdollista vuosittain Beagle’in erikoisnäyttelyitä ja metsästyskokeita, sekä
c) yhdistys voi kokouksessaan päättää liittymisestä jonkin kennelyhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen henkilön.
Yhdistyksen jäsenet ovat:
a) kunniajäseniä
b) ainaisjäseniä tahi
c) vuosijäseniä
Hallituksen esityksestä voi yhdistys kokouksessaan kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on
erittäin suuressa määrin edistänyt yhdistyksen päämäärää tai tarkoitusperiä. Tällöin vaaditaan, että
vähintään ¾-osaa annetuista äänistä on esitystä kannattanut. Vuosijäsenet suorittavat yhdistykselle
liittymis- ja vuosimaksu, joiden suuruuden ensimmäisen kerran määrää yhdistyksen perustava
kokous ja sitten vuosittain yhdistyksen vuosikokous. Ainaisjäsen maksaa vuosimaksun
kymmenkertaisena. Kunniajäsenet eivät suorita maksuja. Yhdistyksen jäsen on velvollinen
antamaan omistaan beagle’ista yhdistyksen määräämät tiedot yhdistyksen rotukortistonpitäjälle. Jos
jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen tammikuun 1 päivää.

Yhdistyksen hallitus voi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä erottaa jäsenen:
a) ellei hän ole suorittanut jäsenmaksuaan ennen lokakuun 1 päivää.
b) jos jäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti tai tarkoitusperien
vastaisesti tahi
c) rikkonut hyviä tapoja tai lainmääräyksiä.

Yhdistyksen hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Jäsenet
valitaan vuosikokouksessa kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä
eroaa vuosittain kolme (3) jäsentä aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Puheenjohtaja valitaan
vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeriksi ja
rahastonhoitajaksi voidaan valita myös hallitukseen kuulumattomia yhdistyksen jäseniä. Virkoja
voidaan yhdistää. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä (3)
jäsentä on läsnä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajien tarkastuskertomus on jätettävä
hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset ovat:
a) vuosikokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä
b) ylimääräinen kokous, joka pidetään kun yhdistyksen hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kuin
vähintään 1/10 -osa yhdistyksen jäsenistä ilmoittamansa asian johdosta sitä johtokunnalta
kirjallisesti anoo.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen tapahtuu vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle
postitetulla kirjeellä. Kokouksissa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni.
10§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2) todetaan laillisuus
3) valitaan läsnä olevaa jäsentä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, sekä kokouksen sihteeri ja
kaksi ääntenlaskijaa.
4) esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
5) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tahi muusta
toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili ehkä antavat aihetta
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuorolaisten tilalle
7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
8) määrätään liittymis- ja vuosimaksun suuruus
9) vahvistetaan alkavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11§
Näiden sääntöjen muuttamisesta saadaan tehdä päätös vain yhdistyksen vuosikokouksessa. Jotta
päätös olisi pätevä vaaditaan ¾ -osaa annetuista äänistä muutosehdotuksen puolesta. Muutosehdotus
on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta ja ehdotus hallituksen
pöytäkirjan muodossa annetun lausunnon kera esitettävä vuosikokouksen käsiteltäväksi.
12§
Päätös yhdistyksen purkamisesta tapahtuu yhdistyksen vuosikokouksessa ja päätöksen tekemiseen
tarvitaan vähintään ¾ -osaa annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa luovutetaan sen varat
kokouksen päätöksen mukaan jollekin sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka työskentelee
beaglerodun edistämiseksi tahi jollekin muulle kennelyhdistykselle.
13§
Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksestä säädetään.