Beagle ry säännöt
1 §
Yhdistyksen nimi on BEAGLE ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta beagle pienajokoiran kasvatukseen ja jalostukseen. Päämääränsä saavuttamiseksi yhdistys toimeenpanee
a) kerhoiltoja
b) järjestää, mikäli mahdollista vuosittain Beaglein erikoisnäyttelyitä ja metsästyskokeita, sekä
c) yhdistys voi kokouksessaan päättää liittymisestä jonkin kennelyhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen henkilön.
Yhdistyksen jäsenet ovat:
a) kunniajäseniä
b) ainaisjäseniä tahi
c) vuosijäseniä
Hallituksen esityksestä voi yhdistys kokouksessaan kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin suuressa määrin edistänyt yhdistyksen päämäärää tai tarkoitusperiä. Tällöin vaaditaan, että vähintään ¾-osaa annetuista äänistä on esitystä kannattanut. 
Vuosijäsenet suorittavat yhdistykselle liittymis- ja vuosimaksu, joiden suuruuden ensimmäisen kerran määrää yhdistyksen perustava
kokous ja sitten vuosittain yhdistyksen vuosikokous. 
Ainaisjäsen maksaa vuosimaksun kymmenkertaisena. 
Kunniajäsenet eivät suorita maksuja. 
Yhdistyksen jäsen on velvollinen antamaan omistaan beagle’ista yhdistyksen määräämät tiedot yhdistyksen rotukortistonpitäjälle. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen tammikuun 1 päivää.

Yhdistyksen hallitus voi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä erottaa jäsenen:
a) ellei hän ole suorittanut jäsenmaksuaan ennen lokakuun 1 päivää.
b) jos jäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti tai tarkoitusperien vastaisesti tahi
c) rikkonut hyviä tapoja tai lainmääräyksiä.

Yhdistyksen hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä eroaa vuosittain kolme (3) jäsentä aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi voidaan valita myös hallitukseen kuulumattomia yhdistyksen jäseniä. Virkoja voidaan yhdistää. 
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä (3)
jäsentä on läsnä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajien tarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset ovat:
a) vuosikokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä
b) ylimääräinen kokous, joka pidetään kun yhdistyksen hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kuin vähintään 1/10 -osa yhdistyksen jäsenistä ilmoittamansa asian johdosta sitä johtokunnalta kirjallisesti anoo.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen tapahtuu vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä. Kokouksissa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni.
10§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2) todetaan laillisuus
3) valitaan läsnä olevaa jäsentä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, sekä kokouksen sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa.
4) esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
5) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tahi muusta toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili ehkä antavat aihetta
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuorolaisten tilalle
7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
8) määrätään liittymis- ja vuosimaksun suuruus
9) vahvistetaan alkavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11§
Näiden sääntöjen muuttamisesta saadaan tehdä päätös vain yhdistyksen vuosikokouksessa. Jotta päätös olisi pätevä vaaditaan ¾ -osaa annetuista äänistä muutosehdotuksen puolesta. Muutosehdotus on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta ja ehdotus hallituksen pöytäkirjan muodossa annetun lausunnon kera esitettävä vuosikokouksen käsiteltäväksi.
12§
Päätös yhdistyksen purkamisesta tapahtuu yhdistyksen vuosikokouksessa ja päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään ¾ -osaa annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa luovutetaan sen varat kokouksen päätöksen mukaan jollekin sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka työskentelee beaglerodun edistämiseksi tahi jollekin muulle kennelyhdistykselle.
13§
Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksestä säädetään.